Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024

Hoi 3 1

5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 5.475 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu giảm 14,7%, kim ngạch giảm 29,9%. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất chiếm 19,4% thị phần đạt 1.064 tấn và so với cùng kỳ tăng 0,9%. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Tuấn Minh: 300 tấn, Nedspice Việt Nam: 277 tấn, Senspices: 216 tấn và Hồng Sơn Việt Nam: 195 tấn… Xuất khẩu sang Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 3.360 tấn chiếm 61,4% thị phần, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 16,8%. Tiếp theo là Hoa Kỳ: 399 tấn, tăng 6,1%; Bangladesh: 140 tấn, tăng 159,3%…

VPSA