Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 6 năm 2023

Hoi 3 1

Trong tháng 6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.027 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 6,5 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 29,2%. Một số thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam bao gồm: Ấn Độ chiếm 54,9%, Hoa Kỳ chiếm 10,6%; Hà Lan chiếm 4,2%… Prosi Thăng Long, Rừng Xanh T & K và Nedspice là 3 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng 6 chiếm lần lượt 16,5%; 14,6% và 9,8%, trong đó xuất khẩu của Prosi Thăng Long tăng 183,2%, Rừng Xanh T & K tăng 120% và của Nedspice giảm 13,2%.

VPA