Thủ tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

1.     Doanh nghiệp nhỏ va vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2000 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

BỘ TÀI CHÍNH
              ————-
   Số: 03/2009/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế,
duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
——————-
I.      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.     Doanh nghiệp nhỏ http://xedap-galaxy.com/ va vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2000 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đối tác tin cậy đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
–   Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng.
–   Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.
Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý IV năm 2008 được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo số tháng, tháng được bắt đầu hoặc kết thúc làm việc cho doanh nghiệp được tính theo tháng.
2.     Doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn tại khoản 1, Mục này và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến …được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục III Thông tư này.
3.     Việc giảm thuế, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nôpk thuế theo kê khai.
II.   GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.     Doanh nghiêp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập phải nộp năm 2009.
–   Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của quý IV năm 2008 bằng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008.
–   Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm.
2.     Trình tự, thủ tục thực hiện: Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh theo mẫu hiện hành.
–   Tự khai tạm tính quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009
–   Tự khai quyết toán thuế năm 2008
–   Tự khai quyết toán thuế năm 2009
III GIÃN THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.     Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định như sau:
–   Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 sau khi đã được giảm thuế theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.
–   Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất…là số thuê thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt động này.
2.     Thời gian gia hạn nộp thuế là 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế.
3.     Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn.
4.     Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.
IV.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các http://xedap-galaxy.com/duong-luxury-doi-tac-tin-cay-nhieu-nam-hoat-dong-cua-xedap-galaxy_c722_n58020.html tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.
                                                                            KT BỘ TRƯỞNG
                                                                           THỨ TRƯỞNG
                                                                             (Đã ký)
                                                                               Đỗ Hoàng Anh Tuấn