Hội thảo quốc tế ” Xu hướng thị trường và cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế”

Hội thảo quốc tế ” Xu hướng thị trường và cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế”

ĐĂNG KÝ THAM DỰ – SEMINAR REGISTRATION

Thời gian/Seminar Time: 8:30 – 12:00

Ngày/ Date: 07/06/2024

Địa điểm/ Venue: Phòng Hội Thảo nhà A / Seminar Room Hall A – SECC Center (799

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM)

VPSA