Góp ý: “Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Hạt tiêu (đen, trắng và xanh) 2024″

Thực hiện Quyết định 2643/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2023;

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường được giao chủ trì xây dựng “TCVN: Hạt tiêu (đen, trắng và xanh)’’ trong hai năm 2023 – 2024. Để nội dung tiêu chuẩn phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trân trọng đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến cho nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn bằng văn bản (Dự thảo tiêu chuẩn, thuyết minh, mẫu phiếu góp ý được gửi kèm theo); Đồng thời Dự thảo TCVN, thuyết minh, mẫu phiếu góp ý được đăng tải trên Website của Cục, tại đường link: https://nafiqpm.mard.gov.vn, mục “Góp ý dự thảo văn bản’’.

Ý kiến góp ý dự thảo TCVN xin gửi về Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) qua email theo địa chỉ info@vpsaspice.org trước ngày 15/8/2024 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ với ông Lê Việt Anh – 0909929691 – Văn phòng VPSA.

Đến thời hạn trên nếu Quý đơn vị không có ý kiến góp ý thì được hiểu là Đơn vị đã đồng ý hoàn toàn với Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./

VPSA